III NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie „Region Beskidy” we współpracy z Samorządowym Krajem Żylińskim z dniem 9 lutego 2018 roku ogłasza III nabór o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

 

Nabór jest uruchomiony dla:

– 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w III naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Euroregionu Beskidy – 1 542 562,80 EUR, oraz
– 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w III naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
dla Euroregionu Beskidy – 100 532,31 EUR).

 

Czas trwania naboru
od 09.02.2018 do 13.04.2018 do godz. 15:00

 

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 są wypełniane: dla mikroprojektów indywidualnych w języku narodowym ze skróconym opisem przygotowanym w języku partnera zagranicznego; dla mikroprojektów wspólnych w dwóch językach: polskim oraz słowackim i składane są w postaci elektronicznej poprzez aplikację on-line oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia „Region Beskidy” przy ul. Widok 18/1-3 w Bielsku-Białej, najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2018 roku – godzina 15:00.
Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia.

Złożenie wersji elektronicznej

Wniosek należy przesłać przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.eu)

Złożenie wersji papierowej

Wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą generatora wraz z załącznikami należy złożyć w 2 oddzielnych kompletach (w osobnych segregatorach).

 

Rodzaj dofinansowanych mikroprojektów

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych oraz wspólnych o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność o charakterze niedochodowym.
Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania mikroprojektu
Mikroprojekt wspólny – wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR – max. 100 000 EUR
maksymalna całkowita wartość budżetu: 140 000,00 EUR
Mikroprojekt indywidualny – wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR – max. 50 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR
Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

 

Kto może składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

1. podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym;
2. podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany mikroprojekt (PW mikroprojektu/mikrobeneficjentem jest podmiot nieposiadający osobowości prawnej),
3. podmioty posiadające osobowość prawną ubiegające się o dofinansowanie w imieniu jednostki podległej, która będzie realizować mikroprojekt. We wniosku o dofinansowanie mikroprojektu wskazywana jest jednostka realizująca (merytorycznie i/lub finansowo) mikroprojekt.
Partner wiodący/mikrobeneficjent i partnerzy mikroprojektu co do zasady powinni pochodzić z obszaru danego projektu parasolowego, ale mogą też pochodzić spoza tego obszaru, o ile ma to uzasadnienie z punktu widzenia celów mikroprojektów oraz o ile mikroprojekt realizowany jest na obszarze danego projektu parasolowego lub przynosi mu korzyść (w tym wypadku alokacja przeznaczona na dofinansowanie mikroprojektów może wynieść maksymalnie 20% alokacji przeznaczonej na realizację mikroprojektów w danym PP).

 

Partnerami realizującymi mikroprojekty dofinansowane w ramach programu mogą być wyłącznie instytucje, których podstawową działalnością nie jest działalność o charakterze komercyjnym, np.:
– organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
– instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
– jednostki naukowe,
– organizacje pozarządowe non-profit,
– Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
– kościoły i związki wyznaniowe,
– placówki kształcenia zawodowego.

Każdy z tych podmiotów musi:
– być podmiotem o charakterze niedochodowym,
– mieć stabilne i wystarczające źródło finansowania tak, aby mógł sprostać celom i działaniom określonym w mikroprojekcie,
– być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie mikroprojektem.

Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu 

 

Kryteria wyboru mikroprojektów 

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:
– ocena formalna i kwalifikowalności
– ocena jakościowa
Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów

Niezbędne dokumenty

Pakiet aplikacyjny:

Instrukcja wypełnienia Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (Generator Wniosków i rozliczeń – Instrukcja użytkownika) 08.02.2018 

Podręcznik mikrobeneficjenta 08.02.2018

Zał. 1 Podręcznika mikrobeneficjenta – Lista kwalifikowanych partnerów 08.02.2018

Zał. 2 Podręcznika mikrobeneficjenta – Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów 08.02.2018

Zał. 3 Podręcznika mikrobeneficjenta – Procedura skargowa 08.02.2018

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

Porozumienie partnerskie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (mikroprojekt indywidualny)

Porozumienie partnerskie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (mikroprojekt wspólny)

Bilans za ubiegły rok
Rachunek zysków i strat za ubiegły rok
Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów zgodnie ze statutem
Statut
Oświadczenia VAT i o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi

Oświadczenie dotyczące wystąpienia pomocy publicznej w mikroprojekcie

Oświadczenie o powierzeniu realizacji mikroprojektu innej jednostce

Oświadczenie o realizacji wskaźnika rezultatu

Opis wpływu mikroprojektu na środowisko

Skrócony opis przygotowany w języku partnera zagranicznego

Do wniosku należy dołączyć informację, o zastosowanym kursie do przeliczenia kwot z PLN na EUR.

Pozostałe dokumenty obowiązujące dla naboru:

Dokument programowy

Podręcznik beneficjenta wraz z załącznikami

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013


Proponowany kurs do przeliczenia wydatków we wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami dokumentów obowiązujących w ramach III naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, szacunkowa wartość mikroprojektu, określana na etapie aplikowania o środki wyrażona jest w euro. Ryzyko kursowe spoczywa na partnerach mikroprojektu, którzy muszą dokonać przeliczenia kwot planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadań na euro.

Proponowany kurs wymiany  dla III naboru:

1 EUR = 4,2 PLN

Do wniosku należy dołączyć informację, o zastosowanym kursie do przeliczenia kwot z PLN na EUR.

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa.


[jed_jumbotron] INFORMACJE DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW ZE STRONY SŁOWACKIEJ DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ: http://www.zask.sk/sk/aktuality/aktuality/iii-vyzva-predkladanie-ziadosti-poskytnutie-financneho-prispevku-mikroprojekty-ramci-stresnych-projektov-veducim.html  [/jed_jumbotron]

Skip to content