Zasada konkurencyjności w mikroprojektach

Szanowni Państwo,

Przypominamy o zmianach w  zapisach dotyczących zamówień w mikroprojektach

Załącznik nr 8 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg Polska-Słowacja_

Załącznik nr 8.1 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg Polska-Słowacja

 

 

Zmiana dotyczy w szczególności obowiązku upubliczniania zapytania ofertowego przez beneficjenta polegającego na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonym odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej, przeznaczonej do umieszczania na niej zapytań ofertowych.

 

 

Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropeiskie.gov.pl/ ).

Polscy mikrobeneficjenci realizujący projekty w ramach Funduszu Małych Projektów zobowiązani są do publikacji ogłoszeń w bazie konkurencyjności. Po rejestracji konta w Bazie Konkurencyjności publikacja ogłoszeń następuje w module „Chcę dodać ogłoszenie – Jestem Wnioskodawcą (Zamawiający – Wnioskodawca). W polu „Numer naboru (*wymagane)” należy podać następujący nr naboru PLSK.01.01.00-IP.01-00-FMP/16

 

 

Dodatkowo zwracamy uwagę, iż:

„W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu. Podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 Pzp, określają wartość zamówienia w odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności”.

Skip to content