Zamówienia udzielane w ramach mikroprojektów

Przypominamy, iż zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w załączniku do Podręcznika Beneficjenta tj. Załącznik nr 8.1 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg Polska-Słowacja

Polscy mikrobeneficjenci realizujący projekty w ramach Funduszu Małych Projektów zobowiązani są do publikacji ogłoszeń w bazie konkurencyjności.

Dodatkowo zwrcaamy uwagę, iż:

„W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu. Podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 Pzp, określają wartość zamówienia w odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności”.

 

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo również na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/jak-zrealizowac-projekt-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci/

 

Pomocne również będzie:

Zamówienia udzielane w ramach projektów – podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020.

Podręcznik jest poradnikiem dla polskich beneficjentów i wnioskodawców planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu.

Podręcznik ma charakter informacyjny i edukacyjny. Poradnik należy czytać wraz z zasadami obowiązującymi w Programie.

Skip to content