Ponowne zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie pomiaru i analizy 5 wskaźników rezultatu. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z metodyką przedstawioną w „Koncepcji i metodyce, przeprowadzenia pomiaru oraz oszacowania wartości pośrednich i docelowych wskaźników rezultatu dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020”.

 

Pomiar wskaźników rezultatu obejmuje:

  1. Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez lokalną ludność.
  2. Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez turystów spoza obszaru.
  3. Intensywność ruchu transgranicznego.
  4.  Jakość połączeń transgranicznych realizowanych w systemie transportu multimodalnego na  obszarze pogranicza.
  5. Jakość usług z zakresu edukacji na całym pograniczu mierzona jako wskaźnik zadowolenia osób korzystających z takich usług.

Zamawiający informuje, że ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.) art. 66, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. Propozycje należy składać drogą elektroniczną na adres anna.naskrent@miir.gov.pl z tematem wiadomości „Pomiar wskaźników rezultatu  – Program PLSK 2014-2020″ w terminie do 13 listopada  2019 r.

 

Przed złożeniem propozycji ceny należy zapoznać się z załączoną „Koncepcją i metodyką, przeprowadzenia pomiaru oraz oszacowania wartości pośrednich i docelowych wskaźników rezultatu dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020”

 

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215454

 

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2014-2020.

Koncepcja i metodyka pomiaru

 

Skip to content