Możliwość udziału/rozliczenia kosztów osób narodowości ukraińskiej w projektach z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1.png

W odniesieniu do trwającego do 31 marca 2022 roku XVI naboru wniosków z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 informuję o możliwości poniesienia kosztów udziału w działaniach projektowych osób narodowości ukraińskiej  przebywających na terenie Euroregionu Beskidy w związku z trwającym  konfliktem zbrojnym.  Informacja dotyczy projektów planowanych do realizacji z osi priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności.

Instytucje zainteresowane przygotowaniem projektu w zakresie polsko-czesko-ukraińskiej integracji/współpracy transgranicznej, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Działu Czeskiego Stowarzyszenia „Region Beskidy” pod numerem telefonu 033 488 89 22 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2022 roku.

Skip to content