Szkolenia Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

logo interreg pl-sk

Wnioskodawców, którzy planują przygotowanie projektów standardowych w priorytetach:

 • Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze,cel szczegółowy: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych
 • Lepiej połączone Pogranicze,cel szczegółowy: rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępności do TEN-T oraz mobilności transgranicznej – działania związane z poprawą dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie przyjaznymi środkami transportu poza miastami (elektromobilność)
 • Współpraca instytucji i mieszkańców, cel szczegółowy: zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium i zainteresowanych stron

zapraszamy na szkolenia, które odbędą się w sali konferencyjnej Hotelu Szyndzielnia w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 220.

21 czerwca –  szkolenie dla wnioskodawców przygotowujących projekty z zakresu turystyki i kultury oraz elektromobilności

22 czerwca – szkolenie dla wnioskodawców przygotowujących projekty z zakresu współpracy instytucjonalnej

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o rejestrację on-line do16 czerwca br.

TURYSTYKA i KULTURA oraz ELEKTROMOBILNOŚĆ –  REJESTRACJA na szkolenie 

Program szkolenia dla wnioskodawców – turystyka i kultura oraz elektromobilność – 21 czerwca 2023

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNAREJESTRACJA na szkolenie

Program szkolenia dla wnioskodawców – wspólpraca instytucjonalna – 22 czerwca 2023

Grafika - szkolenia 21 i 22 czerwca 2023

Program Interreg Polska-Słowacja kierowany jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego i podległych mu jednostek, służb ratowniczych, uczelni, instytucji otoczenia biznesu, instytucji kultury, instytucji zajmujących się ochroną środowiska, organizacji pozarządowych, instytucji i organizacji zajmujących się turystyką, a także mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Szczegółowe informacje na temat kwalifikowalnych wnioskodawców znajdują się w załącznikach nr 2.1 oraz 2.2. do Podręcznika programu.

SZKOLENIE: TURYSTYKA I KULTURA ORAZ ELEKTROMOBILNOŚĆ- 21 czerwca 2023

Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

Działania  związane z dziedzictwem  kulturowym  i  przyrodniczym  lub turystyką, takie jak:

 • wspieranie rozwoju transgranicznych konkurencyjnych / innowacyjnych / zintegrowanych produktów / usług / ofert turystycznych, w celu zwiększenia roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym i włączeniu społecznym
 • zachowanie, udostępnienie i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego o znaczeniu transgranicznym,
 • tworzenie systemów informacji i promocji turystyki, które popularyzują obszar wsparcia jako atrakcyjny cel turystyczny,
 • budowa kapitału ludzkiego i podnoszenie poziomu wiedzy szczególnie w zakresie upowszechniania praktyk zrównoważonej turystyki i wymagań Europejskiego Zielonego Ładu (w tym Nowy Europejski Bauhaus) oraz kompetencji cyfrowych,

 Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze

 • działania związane ze ZWIĘKSZENIEM DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH, o znaczeniu transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie przyjaznymi środkami transportu poza miastami,

SZKOLENIE: WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA – 22 czerwca 2023

Priorytet 4 Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza

Działania związane z wzmacnianiem współpracy instytucji lub zwiększaniem kompetencji osób w nich zatrudnionych, związane w szczególności z: administracją, powiązaniami gospodarczymi, przedsiębiorczością, transportem publicznym i mobilnością transgraniczną, planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym, ochroną zdrowia; takie jak:

 • budowanie zdolności instytucjonalnej instytucji publicznych,
 • wzmacnianie współpracy i potencjału instytucji Pogranicza w zakresie oferowanych usług,
 • transgraniczne analizy, strategie i plany działań

   Szczegółowe informacje o działaniach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych znajdują się  w rozdziale 2.6. Podręcznika Programu.

Logo Interreg PL-SK

Szkolenia organizowane w ramach projektu Pomocy Technicznej pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Skip to content