Umowy o dofinansowanie mikroprojektów

eea1-tmp

W związku ze zbliżającym się terminem podpisania umów o dofinansowanie mikroprojektów zatwierdzonych w ramach I naboru wniosków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 (mikroprojekty indywidualne – początek marca br., mikroprojekty wspólne koniec marca br.), zgodnie z zapisami dokumentów programowych, konieczne będzie dostarczenie przez Beneficjentów następujących dokumentów:

 • informacji o ewentualnych zmianach we wniosku o dofinansowanie (takich jak np.: daty rozpoczęcia i zakończenia mikroprojektu, dane teleadresowe, dane osób odpowiedzialnych za mikroprojekt i osób kontaktowych, dane dotyczące rachunku bankowego itp.),
 • w przypadku gdy rozpoczęto realizację mikroprojektu na własną odpowiedzialność przed podpisaniem umowy, oświadczenie, że mikroprojekt był dotychczas realizowany zgodnie z prawem krajowym, europejskim i zasadami obowiązującymi w programie,
 • aktualnego porozumienia partnerskiego – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem,
 • zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych), w jednej wybranej formie tj.:
  1. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
  2. akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
  3. cesja;
  4. gwarancja bankowa;
  5.  inna forma zabezpieczenia (do ustalenia z Euroregionem/WJT).

Wartość zabezpieczenia powinna być co najmniej równa wartości dofinansowania, określonego w ostatecznym wniosku o  dofinansowanie oraz umowie i powinno być ustanowione na okres do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz mikroprojektu.

 • Potwierdzenie prawa dysponowania gruntem w przypadku inwestycji realizowanych na gruncie nie będącym własnością beneficjenta.
 • Wszelkie dokumenty/zaświadczenia nie dołączone do Wniosku o dofinansowanie, a potwierdzone jako wysłane zapytania, wnioski o wydanie pozwoleń, itp.
 • Zaktualizowanego Oświadczenia dotyczącego pomocy publicznej w mikroprojekcie

Szczegółowe warunki podpisania umów o dofinansowanie zostaną przesłane indywidualnie dla każdego mikroprojektu, który otrzymał dofinansowanie, za pośrednictwem Generatora.

 

 

 

Skip to content