KOLEJNY NABÓR w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 1 marca 2022 roku ogłasza VIII nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Nabór jest uruchomiony dla:

3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” cel szczegółowy „Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej” (dostępna w VIII naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
95 000,00* EUR)

Czas trwania naboru 

od 01.03.2022 do 10.03.2022 do godziny 15:00

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 są wypełniane: dla mikroprojektów indywidualnych w języku narodowym ze skróconym opisem przygotowanym w języku partnera zagranicznego i składane są w postaci elektronicznej poprzez specjalną aplikację – Generator wniosków i rozliczeń – oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia „Region Beskidy” przy ul. Widok 18/1-3 w Bielsku-Białej, najpóźniej do dnia 10.03.2022 roku do godziny 15:00.

Wiążące są  data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia.

Złożenie wersji elektronicznej:

Wniosek należy przesłać przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. Generatora wniosków  i rozliczeń (www.e-interreg.eu)

Złożenie wersji papierowej:

Wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń wraz z załącznikami należy złożyć w 2 oddzielnych kompletach (w osobnych segregatorach).

Rodzaj dofinansowanych mikroprojektów

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych (dla Wnioskodawców po polskiej stronie) o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność o charakterze niedochodowym.

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania mikroprojektu

Mikroprojekt indywidualny – wartość dofinansowania: min. 2 000,00 EUR – max. 50 000,00 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Termin zakończenia realizacji poszczególnego mikroprojektu może zostać zaplanowany najpóźniej do:  dla 3 osipriorytetowej programu – 31.08.2022 r.

Kto może składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 1. podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym;
 2. podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany mikroprojekt (PW mikroprojektu/mikrobeneficjentem jest podmiot nieposiadający osobowości prawnej),
 3. podmioty posiadające osobowość prawną ubiegające się o dofinansowanie w imieniu jednostki podległej, która będzie realizować mikroprojekt. We wniosku o dofinansowanie mikroprojektu wskazywana jest jednostka realizująca (merytorycznie i/lub finansowo) mikroprojekt.

Partner wiodący/mikrobeneficjent i partnerzy mikroprojektu co do zasady powinni pochodzić z obszaru danego projektu parasolowego, ale mogą też pochodzić spoza tego obszaru, o ile ma to uzasadnienie z punktu widzenia celów mikroprojektów oraz o ile mikroprojekt realizowany jest na obszarze danego projektu parasolowego lub przynosi mu korzyść (w tym wypadku alokacja przeznaczona na dofinansowanie mikroprojektów może wynieść maksymalnie 20% alokacji przeznaczonej na realizację mikroprojektów w danym PP).

*  W programie występuje zasada  tzw. alokacji 20% – kosztów poniesionych poza obszarem wsparcia z kwoty przeznaczonej na Fundusz Mikroprojektów w danym Projekcie Parasolowym. W sytuacji przekroczenia dostępnej kwoty w poszczególnych Projektach Parasolowych dofinansowanie może zostać ograniczone lub nie zostać przyznane.

Partnerami realizującymi mikroprojekty dofinansowane w ramach programu mogą być wyłącznie instytucje, których podstawową działalnością nie jest działalność o charakterze komercyjnym, np.:

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • placówki kształcenia zawodowego.

Każdy z tych podmiotów musi:

 • być podmiotem o charakterze niedochodowym,
 • mieć stabilne i wystarczające źródło finansowania tak, aby mógł sprostać celom i działaniom określonym w mikroprojekcie,
 • być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie mikroprojektem.

Obszar wsparcia w Projekcie Parasolowym Stowarzyszenia „Region Beskidy” i Samorządowego Kraju Żylinskiego

Strona polska – Euroregion Beskidy:
• podregion bielski: powiat cieszyński z siedzibą w Cieszynie, powiat bielski z siedzibą w Bielsku Białej, powiat żywiecki z siedzibą w Żywcu, miasto na prawach powiatu – Bielsko-Biała,
• podregion tyski: powiat pszczyński z siedzibą w Pszczynie,
• podregion oświęcimski: powiat suski z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, powiat wadowicki z siedzibą w Wadowicach, powiat oświęcimski z siedzibą w Oświęcimiu
• podregion krakowski: gmina Pcim z powiatu myślenickiego .

Strona słowacka – Samorządowy Kraj Żyliński:
Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Žilina, Okres Martin, Okres Turčianske Teplice, Okres Námestovo.

Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu 

Kryteria wyboru mikroprojektów 

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:
– ocena formalna i kwalifikowalności
– ocena jakościowa
Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów

Niezbędne dokumenty

Pakiet aplikacyjny:

Instrukcja Generator Wniosków i Rozliczeń – Instrukcja Użytkownika– 25.06.2020

Podręcznik mikrobeneficjenta

Zał. 1 Podręcznika mikrobeneficjenta – Lista kwalifikowanych partnerów 

Zał. 2 Podręcznika mikrobeneficjenta – Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów

Zał. 3 Podręcznika mikrobeneficjenta – Procedura skargowa wraz ze wzorem skargi (zał. nr 2 i 3 do Regulaminu Komitetu ds. Mikroprojektów)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

Porozumienie partnerskie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (mikroprojekt indywidualny)

Porozumienie partnerskie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (mikroprojekt wspólny)

Bilans za ubiegły rok
Rachunek zysków i strat za ubiegły rok
Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów zgodnie ze statutem
Statut
Oświadczenia VAT i o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi

 Oświadczenie dotyczące wystąpienia pomocy publicznej w mikroprojekcie PL 14.02.2020

Oświadczenie dotyczące wystąpienia pomocy publicznej w mikroprojekcie PL 14.02.2020 -word Pobierz

Oświadczenie o powierzeniu realizacji mikroprojektu innej jednostce

Oświadczenie o realizacji wskaźnika rezultatu

Opis wpływu mikroprojektu na środowisko

Skrócony opis przygotowany w języku partnera zagranicznego

Do wniosku należy dołączyć informację, o zastosowanym kursie do przeliczenia kwot z PLN na EUR.

Pozostałe dokumenty obowiązujące dla naboru:

Dokument programowy

Podręcznik beneficjenta wraz z załącznikami

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 


Proponowany kurs do przeliczenia wydatków we wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami dokumentów obowiązujących w ramach  naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, szacunkowa wartość mikroprojektu, określana na etapie aplikowania o środki wyrażona jest w euro. Ryzyko kursowe spoczywa na partnerach mikroprojektu, którzy muszą dokonać przeliczenia kwot planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadań na euro.

Proponowany kurs wymiany  dla naboru:

1 EUR = 4,5 PLN

Do wniosku należy dołączyć informację, o zastosowanym kursie do przeliczenia kwot z PLN na EUR.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa

Skip to content