Nabór na EKSPERTÓW do oceny małych projektów w ramach Programu Interreg Czechy– Polska 2021-2027 – priorytet 4

Zarządzający Funduszem Małych Projektów w Euroregionie Beskidy ogłasza nabór na EKSPERTÓW do oceny projektów składanych w ramach Programu Interreg Czechy– Polska 2021-2027.

Nabór dotyczy ekspertów do oceny projektów składanych w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Beskidy:

Priorytet 4 – Współpraca instytucji i mieszkańców

cel 4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego

Kandydaci na ekspertów powinni spełniać następujące kryteria:

 1. Kryteria ogólne:
 • bezstronność, obiektywność, uczciwość;
 • niekaralność;
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word, MS Excel, Internet, e-mail);

2. Kryteria szczegółowe:

 • wystarczające doświadczenie w dziedzinie właściwej dla działań danej osi FMP, w której przeprowadzana jest ocena,
 • wykształcenie wyższe lub 5-letnia praktyka w dziedzinie związanej z działaniami danej osi FMP, w której przeprowadzana jest ocena,
 • znajomość regionu, w którym przeprowadzana jest ocena,
 • odbycie wstępnego szkolenia.

Wniosek o wpis na listę kandydatów na ekspertów musi zawierać:

 1. formularz osobowy dla kandydatów na ekspertów (według załączonego wzoru);
 2. życiorys zawodowy dla kandydata na eksperta (można skorzystać z załączonego wzoru lub przesłać własny);
 3. zobowiązanie eksperta (według załączonego wzoru).

Zgłoszenia kandydatów na ekspertów można dokonywać w trzech formach:

 1. papierowej – przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wybór kandydata na eksperta do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Beskidy w ramach Programu INTERREG Czechy – Polska 2021-2027” na adres:

Stowarzyszenie „Region Beskidy”

ul. Widok 18/3

43-300 Bielsko-Biała

2. pocztą elektroniczną (skanem) na adres e-mail: j.szweda@www.euroregion-beskidy.pl lub j.wrobel@www.euroregion-beskidy.pl

3. osobiście – dostarczyć komplet dokumentacji do biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2023 roku (decyduje data wpływu dokumentów).

Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na eksperta są do pobrania na stronie internetowej www.euroregion-beskidy.pl w zakładce Aktualności a www.regionbeskydy.cz w zakładce Aktualności.

Załączniki:

Kryteria wyboru ekspertów

Formularz osobowy

Życiorys

Zobowiązanie eksperta

Treść ogłoszenia

Oświadczenie o niekaralności

Skip to content