III nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM)

we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący)

w związku z trwającym

ciągłym/otwartym naborem wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

przypominają, iż

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać na bieżąco, wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego MS2014+  https://mseu.mssf.cz

 

Zarządzający Funduszem gwarantuje, iż wnioski, które zostaną złożone (sfinalizowane w aplikacji MS2014+)

 

 

do 31 marca 2017 roku

będą rozpatrywane na III posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) planowanym na maj/czerwiec br

 

Dofinansowane będą następujące typy mikroprojektów:

typu A – wspólne, z Partnerem Wiodącym,

typu B – partnerskie/komplementarne,

typu C – samodzielne – mogą być składane tylko przez nowych kwalifikowalnych wnioskodawców *

 

*Wnioskodawca, który do tej pory nie uczestniczył (merytorycznie i finansowo) w żadnym mikroprojekcie w ramach POWT RCZ-RP 2007-2013. Za projekt realizowany przez nowego wnioskodawcę uznaje się pierwszy wniosek o dofinansowanie złożony przez niego i zatwierdzony przez EKS. W przypadku złożenia kilku mikroprojektów na to samo posiedzenie EKS wszystkie są uznawane za złożone przez nowego wnioskodawcę. Za mikroprojekty nowego wnioskodawcy uznaje się także te, które składane są przez podmioty nieposiadające osobowości prawnej (które nie korzystały do tej pory ze środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 RCz-RP na realizację mikroprojektu) za pośrednictwem jednostek prowadzących, które korzystały już ze środków z FM POWT RCz-RP 2007-2013.

Mikroprojekty powinny wpisywać się tematycznie w:

Oś priorytetową 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Oś priorytetową 4 – Współpraca instytucji i społeczności.

 

Podstawowym dokumentem dla wnioskodawców są Wytyczne dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy. Dokument ten wraz z załącznikami oraz pozostałymi dokumentami Programu i informacjami dostępne są stronach internetowych Zarządzających FM – Euroregionu Beskidy: www.euroregion-beskidy.pl (w zakładce Pobierz) oraz www.regionbeskydy.cz  

Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 można uzyskać w Dziale Czeskim Biura:

Stowarzyszenia „Region Beskidy” ul. Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała tel. 033 488 89 22

e-mail: j.wrobel@www.euroregion-beskidy.pl  oraz  g.kruczek@www.euroregion-beskidy.pl

Zapraszamy do składania wniosków!!!

Treść ogłoszenia

Skip to content