II NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

eea1-tmp

Stowarzyszenie „Region Beskidy” we współpracy z Samorządowym Krajem Żylińskim z dniem 7 lutego 2017 roku ogłasza II nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


Nabór jest uruchomiony dla:

– 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w II naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 875 365,71 EUR, oraz

– 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w II naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –184 292,15 EUR).

Czas trwania naboru 

od 07.02.2017 do 31.03.2017 do godz. 15:00

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 są wypełniane: dla mikroprojektów indywidualnych w języku narodowym ze skróconym opisem przygotowanym w języku partnera zagranicznego; dla mikroprojektów wspólnych w dwóch językach: polskim oraz słowackim i składane są w postaci elektronicznej poprzez aplikację on-line oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia „Region Beskidy” przy ul. Widok 18/1-3 w Bielsku-Białej, najpóźniej do dnia 31 marca 2017 roku – godzina 15:00.

Wiążące są  data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia.

Złożenie wersji elektronicznej:

Wniosek należy przesłać przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.eu)

Złożenie wersji papierowej:

Wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą generatora wraz z załącznikami należy złożyć w 2 oddzielnych kompletach (w osobnych segregatorach).

Rodzaj dofinansowanych mikroprojektów

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych oraz wspólnych (min. 40% dostępnych środków) o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność o charakterze niedochodowym.

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania mikroprojektu

Mikroprojekt wspólny – wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR – max. 100 000 EUR

maksymalna całkowita wartość budżetu: 140 000,00 EUR

Mikroprojekt indywidualny – wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR – max. 50 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Kto może składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 1. podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym;
 2. podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany mikroprojekt (PW mikroprojektu/mikrobeneficjentem jest podmiot nieposiadający osobowości prawnej),
 3. podmioty posiadające osobowość prawną ubiegające się o dofinansowanie w imieniu jednostki podległej, która będzie realizować mikroprojekt. We wniosku o dofinansowanie mikroprojektu wskazywana jest jednostka realizująca (merytorycznie i/lub finansowo) mikroprojekt.

Partner wiodący/mikrobeneficjent i partnerzy mikroprojektu co do zasady powinni pochodzić z obszaru danego projektu parasolowego, ale mogą też pochodzić spoza tego obszaru, o ile ma to uzasadnienie z punktu widzenia celów mikroprojektów oraz o ile mikroprojekt realizowany jest na obszarze danego projektu parasolowego lub przynosi mu korzyść (w tym wypadku alokacja przeznaczona na dofinansowanie mikroprojektów może wynieść maksymalnie 20% alokacji przeznaczonej na realizację mikroprojektów w danym PP).

Partnerami realizującymi mikroprojekty dofinansowane w ramach programu mogą być wyłącznie instytucje, których podstawową działalnością nie jest działalność o charakterze komercyjnym, np.:

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • placówki kształcenia zawodowego.

Każdy z tych podmiotów musi:

 • być podmiotem o charakterze niedochodowym,
 • mieć stabilne i wystarczające źródło finansowania tak, aby mógł sprostać celom i działaniom określonym w mikroprojekcie,
 • być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie mikroprojektem.

Pełna  lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu.

Kryteria wyboru mikroprojektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:

– ocena formalna i kwalifikowalności

– ocena jakościowa

Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów

Niezbędne dokumenty

Pakiet aplikacyjny:

Instrukcja wypełnienia Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu  w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (Generator Wniosków i rozliczeń – Instrukcja użytkownika)

Wzór Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

Porozumienie partnerskie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (mikroprojekt indywidualny)

Porozumienie partnerskie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (mikroprojekt wspólny)

Bilans za ubiegły rok

Rachunek zysków i strat za ubiegły rok

Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów zgodnie ze statutem

Statut

Oświadczenia VAT i o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi

Oświadczenie dotyczące wystąpienia pomocy publicznej w mikroprojekcie

Oświadczenie o powierzeniu realizacji mikroprojektu innej jednostce

Oświadczenie o realizacji wskaźnika rezultatu

Opis wpływu mikroprojektu na środowisko

Skrócony opis przygotowany w języku partnera zagranicznego

 

Podręcznik mikrobeneficjenta wraz z załącznikami:

Podręcznik mikrobeneficjenta

Załącznik nr 1 Lista kwalifikowanych partnerów

Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów

Załącznik nr 3 Procedura skargowa wraz ze wzorem skargi

Pozostałe dokumenty obowiązujące dla naboru:

Dokument programowy

Podręcznik beneficjenta wraz z załącznikami

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa.

[jed_jumbotron] INFORMACJE DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW ZE STRONY SŁOWACKIEJ DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ: http://www.regionzilina.sk/sk/eurofondy/ii-vyzva-predkladanie-ziadosti-poskytnutie-financneho-prispevku-mikroprojekty-ramci-stresneho-projektu-veducim-p.html [/jed_jumbotron]

 

 

Skip to content