Konkurs na opracowanie materiałów edukacyjnych w ramach mikroprojektu pn. "Powietrze nie zna granic"

Stowarzyszenie „Region Beskidy” ogłasza konkurs ofert na realizację zadania nr 2: Działania edukacyjno – promocyjnego o szerokim zasięgu społecznym, mikroprojektu pt. : „Powietrze nie zna granic” realizowanego z Programu Interreg V-A Polska –Słowacja na lata 2014-2020.

Zakres zadania: Opracowanie materiałów edukacyjnych tj. konspektu zajęć lekcji wychowawczej, prezentacji multimedialnej, filmu edukacyjnego w dwóch wersjach językowych (Polski i Słowacki) z zakresu ochrony powietrza, dziedzictwa przyrodniczego, niezbędnych do przeprowadzania zajęć lekcyjnych w szkołach podstawowych/ gimnazjalnych w Polsce i na Słowacji.

  1. Konspekt lekcji wychowawczej przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych/gimnazjalnych (dzieci i  młodzież w wielu 10-15 lat) w Polsce i na Słowacji.

Temat lekcji: Ograniczenie zanieczyszczania powietrza i jego wpływu na degradację dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-słowackim.

Cel: Uświadomienie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz degradację środowiska przyrodniczego i kulturowego, przykłady dobrych praktyk ograniczania niskiej emisji, promowanie właściwych wzorców zachowań polegających na budowaniu wśród młodego pokolenia Polaków i Słowaków świadomości i postaw proekologicznych, które w dłuższej perspektywie doprowadzą do rozwoju społeczeństwa naturalnie respektującego zasady zrównoważonego rozwoju.

  1. Prezentacja multimedialna

Przygotowana w atrakcyjnej formie graficznej, możliwa do odtworzenia na wiodących systemach operacyjnych (Windows, MAC), powinna być spójna z konspektem lekcji (graficzne przedstawienie treści, które zawarte będą w konspekcie lekcji).

  1. Film edukacyjny

Założenia techniczne filmu: może powstać przy użyciu różnych technik animacji, powinien być nowoczesny, dynamiczny, ukazujący region pogranicza polsko-słowackiego, jako miejsce, w którym kultura i przyroda są bardzo istotnym czynnikiem życia mieszkańców.

Długość filmu: 5 minut + wersja skrócona do 1 minuty,

Film wykonany będzie w standardzie min. FullHD, w rozdzielczości min. 1920×1080,

Lektor: Wykonawca zapewni udział profesjonalnego lektora, który wejdzie w rolę komentatora treści nagrania (pasek tłumaczenia dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych),

Muzyka: Wykonawca zapewni podkład muzyczny,

Scenariusz: W cenie usługi Wykonawca zapewni opracowanie scenariusza, który uzgodni z Zamawiającym.

Nośniki: Wykonawca przekaże nagrany materiał na płycie DVD i pendrive, w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na wiodących systemach operacyjnych (Windows, MAC).

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

  • Wykonawca powinien posiadać kwalifikacje pedagogiczne elementarne adekwatne do poziomu prowadzenia zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat oraz powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie realizacji konspektów lekcyjnych rozumianych jako forma organizacji zajęć wraz z jej elementami tematycznymi i przedstawianą treścią oraz ramami czasowymi,
  • W sytuacji gdy Wykonawca nie będzie mógł przedstawić przykładów wcześniejszych realizacji konspektów lekcyjnych wymagamy współpracy eksperta, który spełni wymagania określone w pkt 1.
  • Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania energii, w tym szczególnie technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz ochroną powietrza i środowiska.
  • W sytuacji gdy Wykonawca nie będzie posiadał wiedzy z zakresu technologii wytwarzania energii wymagamy współpracy eksperta, który zagwarantuje wymogi określone w pkt 3.
  • Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji filmów przy użyciu dowolnych technik animacji (przedłożenie wraz z ofertą 2-3 próbek Zamawiającemu), względnie powinien przedstawić efekty współpracy z odpowiedną firmą.
  • Składający ofertę zobowiązani będą do przedłożenia Zamawiającemu planu konspektu oraz konspektu scenariusza filmu, dzięki któremu Zamawiający będzie mógł stwierdzić, czy cel edukacyjny zostanie zrealizowany i osiągnięty.

Dodatkowe informacje:

– Zamawiający wyłoni wykonawcę w formie konkursu ofert.

– Zamawiający przeznaczył na wykonanie zlecenia 25000 PLN.

– Wybór oferty będzie przedmiotem obrad zespołu powołanego przez Zamawiającego.

– Decyzja zespołu  będzie ostateczna i niepodlegająca odwołaniu.

– O wyborze najlepszej oferty zdecyduje ocena merytorycznej zawartości projektu oraz atrakcyjna koncepcja sposobu prezentacji treści.

Ofertę należy zgłosić w terminie do 18.08.2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej przy ul. Widok 18/1-3, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej pod adresem: biuro@www.euroregion-beskidy.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu 22.08.2017 r.

– Termin realizacji zamówienia to 30.09.2017 r.

– Wykonawca przeniesie prawa autorskie majątkowe na rzecz Zamawiającego.

– W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert, które w ocenie zespołu będą równoważne pod względem merytorycznym wówczas o wyborze oferty zdecyduje niższa cena.

 

Skip to content