Polsko-czeskie spotkania fotograficzne


Polsko-czeskie warsztaty fotograficzne są realizowane w ramach mikroprojektu pt. „Promujemy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Organizator
Stowarzyszenie “Region Beskidy”
Fundacja Centrum Fotografii
Bezpłatne, plenerowe warsztaty fotograficzne.

CEL WARSZTATÓW: Fotografowanie szeroko pojętej kultury Euroregionu Beskidy, a także obiektów architektonicznych oraz przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bielskiego z miastem Bielsko-Biała oraz żywieckiego z miastem Żywiec, jak również Frydka Mistka w Czechach i jego okolic
ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie “Region Beskidy” oraz Fundacja Centrum Fotografii z Bielska-Białej.
 2. Osoba prowadząca – Inez Baturo (członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Prezes Fundacji Centrum Fotografii).
 3. Warsztaty przeznaczone są dla osób fotografujących, posiadających wiedzę z zakresu obsługi aparatu fotograficznego.
 4. Spotkania fotograficzne odbywają się w dniach 19 maja i 2 czerwcai zaczynają się oraz kończą w Bielsku-Białej.
 5. Zakres fotografowania – Euroregion Beskidy.
 6. Organizator przedstawi listę proponowanych obiektów, ale otwarty jest również na sugestie uczestników warsztatów plenerowych.
 7. Udział w warsztatach jest wolny od opłat.
 8. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektorniczną na adres mailowy:
  info@fundacja-centrum-fotografii.orgdo dnia 10 maja 2018.
 9. Wybór około 16 uczestników pleneru (z Polski i Republiki Czeskiej) odbywać się będzie na podstawie nadesłanych prac.

Na powyższy adres mailowy należy przysyłać po 3 prace w formacie jpg, przedstawiające dowolny pejzaż lub architekturę (z podaniem pełnego imienia i nazwiska autora).
Organizator dokona wyboru około 16 uczestników warsztatów plenerowych i powiadomi o tym mailowo wszystkich, którzy nadesłali swe prace do rozpatrzenia.

 1. Zgłaszający gwarantują, że są wyłącznymi autorami nadesłanych prac.
 2. Organizator pokrywa koszty dojazdu do miejsc fotografowania w ramach warsztatów.
 3. Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie w dniach 19 maja i 2 czerwca 2018.
 4. Organizator nie zapewnia noclegów (nie są potrzebne).
 5. Organizator pokrywa ubezpieczenie uczestników warsztatów.
 6. Każdy uczestnik warsztatów zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania organizatorowi min. 20 zdjęć w formie cyfrowej wysokiej jakości. Z tych prac zostanie dokonany wybór na wystawę poplenerową, a pozostałe prace zostaną nieodpłatnie przekazane Stowarzyszeniu “Region Beskidy” i będą mogły być wykorzystywane przez Stowarzyszenie tylko i wyłącznie do celów promocyjnych regionu (np. strona internetowa, publikacje). Równocześnie Stowarzyszenie “Region Beskidy” zobowiązuje się, że nie będzie przekazywało tych zdjęć osobom trzecim.
 7. Organizator organizuje wystawę powarsztatową (mn. 20 prac) i zapewnienia wydruk oraz oprawę instalację i demontaż prac. Wystawa prezentowana będzie w Bielsku-Białej oraz na terenie czeskiej części Euroregionu.
 8. Uczestnicy fotografują na warsztatach dowolnym, ale własnym sprzętem.
 9. Uczestnicy przejeżdżają na warsztaty na własną odpowiedzialność i dbają o własne bezpieczeństwo oraz mienie (w tym sprzęt fotograficzny).
 10. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona.
 11. Każdy uczestnik otrzyma – otrzymasz Certyfikat ukończenia warsztatów Fundacji Centrum Fotografii.
 12. Udział w warsztatach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Cel polsko-czeskich warsztatów fotograficznych:
– przygraniczna integracja osób fotografujących
– poszerzanie profesjonalnych i przyjacielskich kontaktów w ramach środowiska fotograficznego
– podniesienie warsztatu fotograficznego uczestników
– zdobycie nowego doświadczenia przez uczestników
– propagowanie Euroregionu Beskidy poprzez zaprezentowanie ciekawych miejsc i obiektów zlokalizowanych w tym obszarze
– pozyskanie na użytek Euroregionu Beskidy bazy wysokiej jakości zdjęć (około 300 sztuk fotografii), które będą wykorzystywane w pozostałych działaniach promocyjnych mikroprojektu m.in. kampanii w mediach społecznościowych, materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych Partnerów Projektu
– wymiana wiedzy i umiejętności
– zorganizowanie wystawy poplenerowej w Bielsku-Białej i na terenie czeskiej części Euroregionu Beskidy.
– promocja fotografii i fotografów na międzynarodowej arenie

PROGRAM DNIA PLENEROWEGO

Rozpoczęcie wyjazdem z Bielska-Białej o godz. 5.00 rano.
Zakończenie w Bielsku-Białej o godz. 23.00 wieczorem.

5.00. – wyjazd z na zdjęcia, fotografowanie (z dojazdem pod różne obiekty)
10.00. – wspólny posiłek
11 – 16.00. – spotkanie integracyjne, dyskusje o fotografii
16.00. – wspólny posiłek
16.00. – 22.00 – fotografowanie (z dojazdem w różne miejsca)
23.00. – powrót do Bielska-Białej

Program może ulec zmianie, w zależności od warunków pogodowych lub zainteresowań uczestników.
Możliwe będzie wspólnie ustalenie innych dni i godzin fotografowania.

NAJWAŻNIEJSZE DATY

10 maja – termin zgłoszeń
19 maja i 2 czerwca – plener i warsztaty
3 czerwca – oddanie prac w formie cyfrowej
5 czerwca – przygotowanie odbitek fotograficznych pod wystawę (min. 20 najlepszych prac)
7 czerwca – wernisaż wystawy w Galerii Bielskiej BWA
7 – 17 czerwca – wystawa w Galerii Bielskiej BWA

Podane daty mogą ulec zmianie.

Skip to content