NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie „Region Beskidy” we współpracy ze Samorządowym Krajem Żylińskim z dniem
4 czerwca 2019 roku ogłasza nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020:

V Nabór jest uruchomiony dla:
– 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w V naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 700 000,00 EUR – Euroregion Beskidy, 703 190,00 EUR – WJT Żylina)

 

IV Nabór jest uruchomiony dla:
– 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w IV naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 220 000,00 EUR – Euroregion Beskidy, 94 200,00 EUR – WJT Żylina)

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych oraz wspólnych o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność
o charakterze niedochodowym.

W programie występuje zasada tzw. alokacji 20% – kosztów poniesionych poza obszarem wsparcia z kwoty przeznaczonej na Fundusz Mikroprojektów w danym Projekcie Parasolowym. W sytuacji przekroczenia dostępnej kwoty w poszczególnych Projektach Parasolowych dofinansowanie może zostać ograniczone lub nie zostać przyznane.

Termin zakończenia realizacji poszczególnego mikroprojektu może zostać zaplanowany najpóźniej do:
dla 1 osi priorytetowej programu – 31.12.2021 r. oraz dla 3 osi priorytetowej programu -31.12.2020 r.

 

Czas trwania naboru
od 04.06.2019 r. do 31.07.2019 r. do godz. 15:00

 

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 są wypełniane: dla mikroprojektów indywidualnych w języku narodowym ze skróconym opisem przygotowanym w języku partnera zagranicznego; dla mikroprojektów wspólnych w dwóch językach: polskim oraz słowackim i składane są w postaci elektronicznej poprzez aplikację on-line oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia „Region Beskidy” przy ul. Widok 18/1-3 w Bielsku-Białej, najpóźniej do dnia 31.07.2019 roku – godzina 15:00.
Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia.

Złożenie wersji elektronicznej:
Wniosek należy przesłać przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.eu)

Złożenie wersji papierowej:
Wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą generatora wraz z załącznikami należy złożyć w 2 oddzielnych kompletach (w osobnych segregatorach).

Rodzaj dofinansowanych mikroprojektów
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych oraz wspólnych o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność o charakterze niedochodowym.

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania mikroprojektu:

Mikroprojekt wspólny – wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR – max. 100 000 EUR
maksymalna całkowita wartość budżetu: 140 000,00 EUR
Mikroprojekt indywidualny – wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR – max. 50 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR
Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Kto może składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
1. podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym;
2. podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany mikroprojekt (PW mikroprojektu/mikrobeneficjentem jest podmiot nieposiadający osobowości prawnej),
3. podmioty posiadające osobowość prawną ubiegające się o dofinansowanie w imieniu jednostki podległej, która będzie realizować mikroprojekt. We wniosku o dofinansowanie mikroprojektu wskazywana jest jednostka realizująca (merytorycznie i/lub finansowo) mikroprojekt.
Partner wiodący/mikrobeneficjent i partnerzy mikroprojektu co do zasady powinni pochodzić z obszaru danego projektu parasolowego, ale mogą też pochodzić spoza tego obszaru, o ile ma to uzasadnienie z punktu widzenia celów mikroprojektów oraz o ile mikroprojekt realizowany jest na obszarze danego projektu parasolowego lub przynosi mu korzyść (w tym wypadku alokacja przeznaczona na dofinansowanie mikroprojektów może wynieść maksymalnie 20% alokacji przeznaczonej na realizację mikroprojektów w danym PP).

Partnerami realizującymi mikroprojekty dofinansowane w ramach programu mogą być wyłącznie instytucje, których podstawową działalnością nie jest działalność o charakterze komercyjnym, np.:
– organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
– instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
– jednostki naukowe,
– organizacje pozarządowe non-profit,
– Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
– kościoły i związki wyznaniowe,
– placówki kształcenia zawodowego.

Obszar wsparcia w Projekcie Parasolowym Stowarzyszenia „Region Beskidy” i Samorządowego Kraju Żylinskiego

Strona polska – Euroregion Beskidy:
• podregion bielski: powiat cieszyński z siedzibą w Cieszynie, powiat bielski z siedzibą w Bielsku Białej, powiat żywiecki z siedzibą w Żywcu, miasto na prawach powiatu – Bielsko-Biała,
• podregion tyski: powiat pszczyński z siedzibą w Pszczynie,
• podregion oświęcimski: powiat suski z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, powiat wadowicki z siedzibą w Wadowicach, powiat oświęcimski z siedzibą w Oświęcimiu
• podregion krakowski: gmina Pcim z powiatu myślenickiego .

Strona słowacka – Samorządowy Kraj Żyliński:
Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Žilina, Okres Martin, Okres Turčianske Teplice, Okres Námestovo.

Każdy z tych podmiotów musi:
– być podmiotem o charakterze niedochodowym,
– mieć stabilne i wystarczające źródło finansowania tak, aby mógł sprostać celom i działaniom określonym w mikroprojekcie,
– być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie mikroprojektem.

 

Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu 

 

Kryteria wyboru mikroprojektów 

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:
– ocena formalna i kwalifikowalności
– ocena jakościowa
Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów

Niezbędne dokumenty

Pakiet aplikacyjny:

Instrukcja Generator wypełniania Wniosku o dofinansowanie mikroporjektu w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 (Generator wniosków i rozliczeń – instrukcja użytkownika)- 28.05.2019

Podręcznik mikrobeneficjenta – 28.05.2019 r.

Zał. 1 Podręcznika mikrobeneficjenta – Lista kwalifikowanych partnerów 

Zał. 2 Podręcznika mikrobeneficjenta – Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów

Zał. 3 Podręcznika mikrobeneficjenta – Procedura skargowa

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

Porozumienie partnerskie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (mikroprojekt indywidualny)

Porozumienie partnerskie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (mikroprojekt wspólny)

Bilans za ubiegły rok
Rachunek zysków i strat za ubiegły rok
Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów zgodnie ze statutem
Statut
Oświadczenia VAT i o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi

Oświadczenie dotyczące wystąpienia pomocy publicznej w mikroprojekcie

Oświadczenie o powierzeniu realizacji mikroprojektu innej jednostce

Oświadczenie o realizacji wskaźnika rezultatu

Opis wpływu mikroprojektu na środowisko

Skrócony opis przygotowany w języku partnera zagranicznego

Do wniosku należy dołączyć informację, o zastosowanym kursie do przeliczenia kwot z PLN na EUR.

Pozostałe dokumenty obowiązujące dla naboru:

Dokument programowy

Podręcznik beneficjenta wraz z załącznikami

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 


Proponowany kurs do przeliczenia wydatków we wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami dokumentów obowiązujących w ramach  naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, szacunkowa wartość mikroprojektu, określana na etapie aplikowania o środki wyrażona jest w euro. Ryzyko kursowe spoczywa na partnerach mikroprojektu, którzy muszą dokonać przeliczenia kwot planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadań na euro.

Proponowany kurs wymiany  dla IV oraz V naboru:

1 EUR = 4,2 PLN

Do wniosku należy dołączyć informację, o zastosowanym kursie do przeliczenia kwot z PLN na EUR.

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa.


 

[jed_jumbotron]

UWAGA:

Przy składaniu wniosku o dofinasowanie  systemie Generator Wniosków i Rozliczeń należy wybierać dokonać odpowiedni wybór Partnera projektu parasolowego, do którego składany jest projekt tj. w polu: Wybór projektu parasolowego – z rozwijalnej listy należy wybrać projekt parasolowy obejmujący obszar wsparcia, na którym będzie realizowany planowany mikroprojekt.

Wybór Partnera projektu parasolowego – z rozwijalnej listy należy wybrać Partnera (instytucję), do którego będzie składany wniosek

Typ projektu – z rozwijalnej listy należy wybrać typ projektu.

  [/jed_jumbotron]

 

[jed_jumbotron]

Więcej informacji dla Słowackich wnioskodawców w języku słowackim na stronie Partnera Projektu Parasolowego

http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/aktualne-vyzvy-predkladanie-ziadosti.html

[/jed_jumbotron]

 

 

 

 

Skip to content