Kolejne nabory w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 26 czerwca 2020 roku ogłasza VI i V nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na mikroprojekty indywidualne.

 

 

Nabór jest uruchomiony dla:

–  1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” cel szczegółowy „Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców” (dostępna w VI naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Euroregionu Beskidy wynosi 1 100 000,00 EUR)

 

– 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” cel szczegółowy Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej (dostępna w V naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 300 000,00 EUR)

 

Czas trwania naboru 

od 26.06.2020 do 07.08.2020 do godziny 15:00

UWAGA ! dla 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” wydłużono termin składania mikroprojektów do 31 sierpnia 2020 r. do g. 15:00

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 są wypełniane: dla mikroprojektów indywidualnych w języku narodowym ze skróconym opisem przygotowanym w języku partnera zagranicznego i składane są w postaci elektronicznej poprzez specjalną aplikację – Generator wniosków i rozliczeń – oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia „Region Beskidy” przy ul. Widok 18/1-3 w Bielsku-Białej, najpóźniej do dnia 07.08.2020 roku do godziny 15:00.

UWAGA !dla 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” wydłużono termin składania mikroprojektów do 31 sierpnia 2020 r. do g. 15:00

Wiążące są  data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia.

 

Złożenie wersji elektronicznej:
Wniosek należy przesłać przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.eu)

Złożenie wersji papierowej:
Wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą generatora wraz z załącznikami należy złożyć w 2 oddzielnych kompletach (w osobnych segregatorach).

 

Rodzaj dofinansowanych mikroprojektów

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych (dla Wnioskodawców po polskiej stronie) o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność o charakterze niedochodowym.

 

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania mikroprojektu:
Mikroprojekt indywidualny – wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR – max. 50 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR
Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

 

W ramach programu możliwa jest również realizacja działań niwelujących skutki pandemii. Szczegóły zawarte są w „Podręczniku mikrobeneficjenta” w rozdziale 2.2. Działania kwalifikowalne w ramach mikroprojektów”.

 

Termin zakończenia realizacji poszczególnego mikroprojektu może zostać zaplanowany najpóźniej do:
dla 1 osi priorytetowej programu – 31.10.2021 r. oraz dla 3 osi priorytetowej programu – 31.03.2022 r.

Kto może składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
1. podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym;
2. podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany mikroprojekt (PW mikroprojektu/mikrobeneficjentem jest podmiot nieposiadający osobowości prawnej),
3. podmioty posiadające osobowość prawną ubiegające się o dofinansowanie w imieniu jednostki podległej, która będzie realizować mikroprojekt. We wniosku o dofinansowanie mikroprojektu wskazywana jest jednostka realizująca (merytorycznie i/lub finansowo) mikroprojekt.
Partner wiodący/mikrobeneficjent i partnerzy mikroprojektu co do zasady powinni pochodzić z obszaru danego projektu parasolowego, ale mogą też pochodzić spoza tego obszaru, o ile ma to uzasadnienie z punktu widzenia celów mikroprojektów oraz o ile mikroprojekt realizowany jest na obszarze danego projektu parasolowego lub przynosi mu korzyść (w tym wypadku alokacja przeznaczona na dofinansowanie mikroprojektów może wynieść maksymalnie 20% alokacji przeznaczonej na realizację mikroprojektów w danym PP).

Partnerami realizującymi mikroprojekty dofinansowane w ramach programu mogą być wyłącznie instytucje, których podstawową działalnością nie jest działalność o charakterze komercyjnym, np.:
– organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
– instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
– jednostki naukowe,
– organizacje pozarządowe non-profit,
– Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
– kościoły i związki wyznaniowe,
– placówki kształcenia zawodowego.

 

Obszar wsparcia w Projekcie Parasolowym Stowarzyszenia „Region Beskidy” i Samorządowego Kraju Żylinskiego

Strona polska – Euroregion Beskidy:
• podregion bielski: powiat cieszyński z siedzibą w Cieszynie, powiat bielski z siedzibą w Bielsku Białej, powiat żywiecki z siedzibą w Żywcu, miasto na prawach powiatu – Bielsko-Biała,
• podregion tyski: powiat pszczyński z siedzibą w Pszczynie,
• podregion oświęcimski: powiat suski z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, powiat wadowicki z siedzibą w Wadowicach, powiat oświęcimski z siedzibą w Oświęcimiu
• podregion krakowski: gmina Pcim z powiatu myślenickiego .

Strona słowacka – Samorządowy Kraj Żyliński:
Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Žilina, Okres Martin, Okres Turčianske Teplice, Okres Námestovo.

 

Każdy z tych podmiotów musi:
– być podmiotem o charakterze niedochodowym,
– mieć stabilne i wystarczające źródło finansowania tak, aby mógł sprostać celom i działaniom określonym w mikroprojekcie,
– być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie mikroprojektem.

 

Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu 

 

Kryteria wyboru mikroprojektów 

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:
– ocena formalna i kwalifikowalności
– ocena jakościowa
Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów

Niezbędne dokumenty

Pakiet aplikacyjny:

Instrukcja Generator Wniosków i Rozliczeń – Instrukcja Użytkownika– 25.06.2020

Podręcznik mikrobeneficjenta – 25.06.2020r

Zał. 1 Podręcznika mikrobeneficjenta – Lista kwalifikowanych partnerów 

Zał. 2 Podręcznika mikrobeneficjenta – Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów

Zał. 3 Podręcznika mikrobeneficjenta – Procedura skargowa

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

Porozumienie partnerskie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (mikroprojekt indywidualny)

Porozumienie partnerskie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (mikroprojekt wspólny)

Bilans za ubiegły rok
Rachunek zysków i strat za ubiegły rok
Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów zgodnie ze statutem
Statut
Oświadczenia VAT i o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi

 Oświadczenie dotyczące wystąpienia pomocy publicznej w mikroprojekcie PL 14.02.2020

Oświadczenie o powierzeniu realizacji mikroprojektu innej jednostce

Oświadczenie o realizacji wskaźnika rezultatu

Opis wpływu mikroprojektu na środowisko

Skrócony opis przygotowany w języku partnera zagranicznego

Do wniosku należy dołączyć informację, o zastosowanym kursie do przeliczenia kwot z PLN na EUR.

Pozostałe dokumenty obowiązujące dla naboru:

Dokument programowy

Podręcznik beneficjenta wraz z załącznikami

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 


Proponowany kurs do przeliczenia wydatków we wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami dokumentów obowiązujących w ramach  naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, szacunkowa wartość mikroprojektu, określana na etapie aplikowania o środki wyrażona jest w euro. Ryzyko kursowe spoczywa na partnerach mikroprojektu, którzy muszą dokonać przeliczenia kwot planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadań na euro.

Proponowany kurs wymiany  dla V oraz VI naboru:

1 EUR = 4,2 PLN

Do wniosku należy dołączyć informację, o zastosowanym kursie do przeliczenia kwot z PLN na EUR.

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Skip to content