Polsko-czeskie mikroprojekty zatwierdzone przez EKS

W środę 29 lipca 2020 r. na zamku w Starej Wsi nad Ondřejnicí odbyło się XI posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy. W wyniku pandemii COVID-19 posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej tj. stacjonarnego spotkania i wideokonferencji.

Członkowie komisji omówili osiemnaście mikroprojektów, które spełniały kryteria formalne i kwalifikowalności i zostały skierowane do oceny jakości, współpracy transgranicznej i oddziaływania transgranicznego. W ramach XI  naboru przeważały projekty Osi Priorytetowej 2 – Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych do wspierania zatrudnienia ukierunkowane na wsparcie i rozwój turystyki w Euroregionie Beskidy. Zainteresowanie wzbudziły również mikroprojekty realizowane w ramach 4. Osi Priorytetowej – współpraca między instytucjami i społecznościami. W ramach tej osi zgłoszono łącznie 8 mikroprojektów, w tym dwa mikroprojekty typu A z polskim partnerem wiodącym.

Po XI posiedzeniu alokacja na mikroprojekty czeskich wnioskodawców jest prawie wyczerpana. W przypadku projektów OP 2 pozostaje ok. 55 tys. EUR, w OP 4 ok. 22 tys. EUR. W związku z szybkością wykorzystania środków przeznaczonych na Oś 4 zdecydowano o obniżeniu maksymalnej kwoty dofinansowania projektu do 5 000 euro od IX naboru. Celem tego działania w OP 4 jest wyczerpanie pozostałych środków tylko na małe projekty typu „ludzie dla ludzi” oraz optymalne spełnienie wskaźnika programu „liczba partnerów zaangażowanych w działania projektowe”. W osi priorytetowej 2 projekty nie są ograniczone kwotą dotacji, ale działaniami, których realizacja przyczyni się do spełnienia jednego z dwóch wskaźników rezultatu. Projekty OP 2 muszą zawierać działania spełniające wskaźnik „Liczba elementów infrastruktury udostępniających / zwiększających wykorzystanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego” lub wskaźnik „Liczba wdrożonych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego”.

Euroregionalny Komitet Sterujący zatwierdził lub zatwierdził warunkowo wszystkie złożone mikroprojekty. Podjęła również decyzję o zatwierdzeniu znaczących zmian w mikroprojektach, które w wyniku pandemii COVID-19 domagały się przedłużenia realizacji ponad 18 miesięcy lub zmiany działań projektowych.

UWAGA!!!
Kolejny XII nabór mikroprojektów zakończy się w czwartek 24 września 2020 r.
XIII nabór – odbędzie się na początku 2021 r.

Skip to content