XV nabór polsko-czeskich wniosków do 30 września 2021 roku

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1.pngStowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący)

w związku z trwającym ciągłym/otwartym naborem wniosków
o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 przypominają, iż

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać na bieżąco, wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego MS2014+ https://mseu.mssf.cz
Zarządzający Funduszem gwarantuje, iż wnioski, które zostaną złożone (sfinalizowane w aplikacji MS2014+) w terminie


do 30 września 2021 roku

będą rozpatrywane na XV posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) planowanym na listopad 2021 roku

Dofinansowane będą wszystkie typy mikroprojektów w:

Osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnieniapreferowane będą projekty typu A (wspólne).

Podstawowym dokumentem dla wnioskodawców są Wytyczne dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy (III wersja Wytycznych dla Wnioskodawców obowiązuje od 01.07.2020 r.). Dokument ten wraz z załącznikami oraz pozostałymi dokumentami Programu i informacjami dostępne są stronach internetowych Zarządzających FM – Euroregionu Beskidy: www.euroregion-beskidy.pl oraz www.regionbeskydy.cz

Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 można uzyskać w Dziale Czeskim Biura:

Stowarzyszenia „Region Beskidy” ul. Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała tel. 033 488 89 22
e-mail:

j.szweda@www.euroregion-beskidy.pl

g.kruczek@www.euroregion-beskidy.pl

j.wrobel@www.euroregion-beskidy.pl

Zapraszamy do składania wniosków!!!

Treść ogłoszenia XV naboru wniosków

Skip to content