ZASADY HORYZONTALNE W MIKROPROJEKTACH

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, każdy projekt oparty o tzw. „czynnik ludzki” musi wywierać pozytywny wpływ na realizację zasad dostępności tj. równouprawnienie płci  oraz równość szans i niedyskryminacja.

Z uwagi na fakt, iż realizacja mikroprojektów wpisuje się w powyższe zalecenia Komitet ds. mikroprojektów zobligował Beneficjentów do wskazania konkretnych działań, które będą stanowiły potwierdzenie pozytywnego wpływu na realizację zasad dostępności.

Wpływ ten należy wykazać we Wniosku o dofinansowanie, uzupełniając opis w polu: Zasady horyzontalne.

Przykładowe działania wpływające pozytywnie na realizację powyższych zasad:

–              organizacja spotkań w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób niepełnosprawnych

–              zaprojektowanie strony internetowej z możliwość powiększenia wielkości czcionki, kontrastu

–              zapewnienie transportu, który uwzględnia osoby niepełnosprawne, asystenta osoby
z niepełnosprawnością oraz tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;

–              wynajęcie lub zakup i montaż systemów wspomagających słyszenie, np. pętli indukcyjnych;

–              dostosowanie posiłków, uwzględniających specyficzne potrzeby żywieniowe.

 

Zalecenie dotyczy mikroprojektów złożonych do Euroregionu Beskidy/Wyższej Jednostki Samorządowej w Żylinie w ramach 1 Osi priorytetowej: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza oraz 3 Osi priorytetowej:  Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

[jed_divider type=”custom” title=”” icon=”fa fa-mail-forward”] Poniżej link oraz dokumenty z przydatnymi informacjami w celu spełnienia zalecenia Komitetu [/jed_divider]

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/informacja-dla-projektodawcow/

Zasady horyzontalne w mikroprojektach 

Podręcznik_równość_szans_kobiet_i_mężczyzn_2014-2020 Standard_minimum_dla_dostępności_inwestycji_budowlanych_i_transportowych

Ekspertyza dostępności

Fundusze bez barier – broszura

Dostępność w projektach INTERREG

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Stowarzyszenia „Region Beskidy”

 

Skip to content