Interreg PL-CZ

logo_cz_pl_rgb

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 nawiązuje do poprzednich programów (CBC Phare, Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska i Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013). Program nadal będzie się zajmował wspieraniem współpracy miedzy Republiką Czeską i Rzeczpospolitą Polską, a każdy projekt musi być realizowany minimum przez dwóch partnerów, z których jeden musi być z Republiki Czeskiej, a drugi z Rzeczpospolitej Polskiej.

Część środków Programu będzie realizowana za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów (FM), którego administrowaniem, podobnie jak w poprzednich okresach programowania, zajmują się euroregiony. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że Fundusz Mikroprojektów jest skutecznym mechanizmem do obsługi działań o mniejszej skali, a także umożliwia elastyczne wykorzystanie funduszy na wsparcie małych, ale bardzo ważnych mikroprojektów skierowanych na tworzenie i rozszerzenie kontaktów między partnerami po obu stronach granicy.

Fundusz Mikroprojektów jest częścią Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 (zwany dalej Programem), który jest realizowany na całym pograniczu polsko-czeskim i podlega zasadom przewidzianym dla Programu, zawartych zarówno w zapisach programowych, jak i innych wymaganych dokumentach. Fundusz Mikroprojektów podlega odpowiednim przepisom Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz przepisom Wspólnoty Europejskiej, które określają podstawowe ramy prawne programu.